Монгол Улсын стандартууд дахь нэр томьёо

Энэ толийн сан нийт 10'000 орчим үгтэй.

Монгол Улсын стандартууд

2023 оны 04 дүгээр сарын байдлаар Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй 6532 стандартууд байна. Эдгээр стандартуудад буй нэр томьёоны тодорхойлолтуудыг түүвэрлэн нэгтгэж толь бичгийн өгөгдлийн санг бүрдүүлсэн.

Ашиглагдсан стандартууд:

 • MNS 3814:85 Техникийн оношлол. Үндсэн нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 3028:1981 Чүдэнзний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн ба хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
 • MNS 3339:1982 Харилцан солилцлын нэгдсэн норм. Гадаргуугийн хэлбэр, байрлалын хүлцэл. Үндсэн нэр томьёо.
 • MNS 3362:1982 Ноосны анхан шатны боловсруулалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
 • MNS 96:1982 Гутал. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 98:1982 Гутал. Чанарын суурь үзүүлэлтийн нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 3472:1983 Газар тариалан. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
 • MNS 3473:1983 Байгаль хамгаалал.Газар. Газар эдэлбэр. Газар ашиглалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 3635:1983 Өгөгдөл нэвтрүүлэх. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
 • MNS 3838:1985 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм. Нэр томьёо тодорхойлолт.
 • MNS 3843:1985 Нэхий эдлэл ба түүний эд ангийн нэр томьёо
 • MNS 4100:1990 Барилгын дулаан техникийн нэр томьёо тодорхойлолт.
 • MNS 4673:1998 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал. Нэр томьёоллын тайлбар
 • MNS 4967:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS ISO 11375:2000 Барилгын машин төхөөрөмж. Нэр томьёо ба тодорхойлолт
 • MNS ISO 7967-1:2000 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн системийн бүрэлдэхүүн хэсэг, эд ангийн нэр томьёо
 • MNS 5085:2001 Дулааны эрчим хүч. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 5086:2001 Уурын зуух. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS ISO 8930:2001 Бүтээцийн найдваршлын хангах ерөнхий зарчим. Эквивалент нэр томьёоны жагсаалт
 • MNS 5151:2002 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS ISO 3880:2002 Барилгын бүтээц. Шат. 1-р хэсэг: Нэр томьёо.
 • MNS ISO 8966:2002 Мод бэлтгэх аж үйлдвэр. Бүтээгдэхүүн. Нэр томьёо ба тодорхойлолт
 • MNS 2980:2003 Цахилгаан эрчим хүчний чанар. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 3474:2003 Ургамал хамгаалал. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
 • MNS 3475:2003 Ургамлын хорио цээр. Нэр томьёо, тодорхойлолт.
 • MNS 5242:2003 Нягтлан бодох бүртгэл. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 5350:2003 Цахилгаан станц, цахилгаан шугам сүлжээний цахилгааны хэсэг. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 5401:2004 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэл. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 1998-7:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 7-р хэсэг: Бусад нэр томьёо
 • MNS 5418:2008 Бага, дунд боловсролын сурах бичигт тавих шаардлага. 1-р хэсэг: Сурагчийн хэвлэмэл сурах бичиг
 • MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS ASTM E 284:2008 Үзэгдэх байдлын нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS ISO 1998-1:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 1-р хэсэг: Түүхий эд материал ба бүтээгдэхүүн
 • MNS ISO 1998-2:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 2-р хэсэг: Шинж чанар ба сорилт
 • MNS ISO 1998-3:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 3-р хэсэг: Олборлолт ба үйлдвэрлэл
 • MNS ISO 1998-4:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 4-р хэсэг: Боловсруулалт
 • MNS ISO 1998-5:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 5-р хэсэг: Тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлт
 • MNS ISO 1998-6:2008 Газрын тосны аж үйлдвэр. Нэр томьёо. 6-р хэсэг: Хэмжилт
 • MNS OIML V 1:2009 Хууль эрхийн хэмжил зүйн нэр томьёоны олон улсын толь
 • MNS 2494:2010 Зүсмэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Нэр томьёо. Тодорхойлолт.
 • MNS ISO 6707-1:2010 Барилга ба иргэний барилга байгууламж —Тайлбар толь. 1-р хэсэг: Ерөнхий нэр томьёо
 • MNS ISO 9229:2010 Дулаан тусгаарлах материал. Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 6279:2011 Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж.Нэр томьёо, тодорхойлолт – Тайлбар толь
 • MNS ISO 9346:2011 Барилга, барилгын материалын чийг дулаан дамжуулалт. Масс солилцооны нэр томьёо, тодорхойлолт. Тайлбар толь
 • MNS ISO/TS 19104:2012 Газарзүйн мэдээлэл - Нэр томьёо
 • MNS ISO 3877-1:2014 Резин дугуй, хийлэх хошуу болон дотуур хаймар. Нэр томьёо, тайлбар толь. 1-р хэсэг: Резин дугуй
 • MNS 515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо
 • MNS 6506:2015 Худалдааны үйлчилгээ. Худалдааны газрын ангилал, нэр томьёо
 • MNS 6010:2016 Гамшгийн холбогдолтой нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS 639:2016 Гал түймэр унтраах, аврах тоног төхөөрөмж, багаж болон тээврийн хэрэгслийн нэр томьёо ба тодорхойлолт
 • MNS ISO 11485-1:2017 Барилгын шил. Матмал шил. 1-р хэсэг: Нэр томьёо, тодорхойлолт
 • MNS ISO 30400:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томьёо
 • MNS 20252:2019 Гүнзгийрүүлсэн болон өгөгдлийн шинжилгээг багтаасан зах зээлийн, олон нийтийн санаа бодол болон нийгмийн судалгаа.Нэр томьёоны тайлбар болон үйлчилгээнд тавих шаардлага
 • MNS 6777:2019 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр томьёо, тодорхойлолт